Projekt “Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli uzyskała dofinansowanie na realizację projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji ,,Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem’’ ang. The school with window on the world realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 147 079,95 zł i obejmuje dofinansowanie w proporcjach 82,52% budżet środków europejskich oraz 17,48% budżet środków krajowych.

Projekt jest realizowany od 01.08.2023 do 31 stycznia 2025 r.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji językowych i cyfrowych uczniów oraz nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli.

W ramach projektu grupa 10 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu językowo – kulturowym przed mobilnością i kursie językowym i metodycznym na Malcie/ Maltalinqua School of English w St. Julian’s.

Grupa 15 uczniów weźmie udział w zadaniach projektowych przed mobilnością oraz wyjedzie na zajęcia językowo – kulturowe z wykorzystaniem TIK do szkoły partnerskiej na Malcie.

Ważnym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy projektu to osoby o tzw. nierównych szansach.

Efektem projektu będzie rozwój kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie na wybranych zajęciach innowacyjnej metody CLIL – Content and Language Integrated Learning – zintegrowanego nauczania języka angielskiego. Nauczyciele wdrożą innowacyjne metody nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem TIK.

Uczniowie poszerzą  wiedzę na temat Unii Europejskiej, w toku własnych działań zdobędą wiedzę na temat historii i kultury Malty. Przełamią barierę językową i zdobędą kolejne kompetencje społeczne.

W trakcie realizacji projektu i po nim nauczyciele i uczniowie realizować będą w większej ilości niż dotychczas – bez bariery językowej – projekty międzynarodowe w e-Twinning i Erasmus+; korzystać w większym stopniu z międzynarodowego wymiaru edukacji.

Wyniki projektu zostaną upowszechnione i wykorzystane przez zainteresowanych nauczycieli i uczniów w ich kolejnych działaniach edukacyjnych w zakresie – CLIL,  Nauczanie i uczenie się języka angielskiego, Technologie informacyjne, TIK, Włączenie społeczne, Promowanie równości i Przeciwdziałanie dyskryminacji.

Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły wpłynie na wzrost zainteresowania szkołą w środowisku lokalnym i międzynarodowym.

 


Dokumenty projektu:

Regulamin Rekrutacji

Załącznik – formularz zgłoszeniowy – uczeń

Załącznik – formularz zgłoszeniowy – kadra

Klauzula informacyjna RODO

Klauzule informacyjne organizacji

Aktualności projektu

Aktualności