Oferta szkoły

Jesteśmy szkołą z tradycjami i dbamy o wszechstronny rozwój dziecka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli to najstarsza szkoła w mieście. Powstała na potrzeby mieszkańców nowo rozwijającego się wówczas miasta. Przez ponad osiemdziesiąt lat z jej murów wyszło wiele pokoleń wychowanków; wśród nich – dzisiaj; naukowców, lekarzy, pedagogów, prawników, działaczy społecznych, przedsiębiorców, artystów. Jesteśmy szkołą, która dba o kultywowanie tradycji związanych z kulturą regionu i miasta, ale przede wszystkim zmieniającą się na potrzeby otaczającej rzeczywistości. Nieustannie poszukujemy nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań metodycznych tak, aby najpełniej wspierać wszechstronny rozwój uczniów. Dzięki tym działaniom i dobrej współpracy z Rodzicami nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach wiedzowych, sportowych i artystycznych. Są wyposażeni w umiejętności kreowania siebie i swojej przyszłości; otwarci na świat i drugiego człowieka. Odnoszą się z szacunkiem do takich wartości, jak: Dobro, Wiedza, Patriotyzm, Empatia, Twórczość/Kreatywność.

Oferta edukacyjna

W toku nauki dziecko odkrywa swoje mocne strony

Rozwijamy pasje. W każdym przedziale wiekowym oprócz realizacji podstawy programowej uczniowie korzystają z szerokiej gamy zajęć, rozwijających ich umiejętności i zainteresowania. Poznają swoje talenty i uzdolnienia.

Oddział przedszkolny i klasy I-III :

 • Klasy artystyczne z rozszerzonym programem zajęć muzyczno-tanecznych.

Wysoki poziom artystyczny osiągany przez te klasy to efekt pracy nauczycieli uczących w szkole oraz muzyków i choreografów Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbywają się zajęcia dla naszych uczniów oraz koncerty okolicznościowe organizowane na dużej scenie.

Współpraca szkoły z MDK zaowocowała wieloma sukcesami uczniów na skalę międzynarodową. Uczniowie tych klas co roku odnoszą sukcesy w miejskich i ogólnopolskich przeglądach artystycznych. Uświetniają uroczystości szkolne i miejskie.

 • Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, oparte na innowacji pedagogicznej, gdzie podczas nauki języka angielskiego wykorzystuje się nowoczesne technologie TIK, m.in. innowacyjne aplikacje wspierające naukę języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Zajęcia z robotyki.
 • Zabawy konstrukcyjne – projekt Lego
 • Wybór zajęć rozwijających talenty sportowe: w ramach zajęć szkolnych wychowania fizycznego; nauka pływania – lekcje na pływalni MOSiR, tenis, dodatkowo akademia piłkarska –zajęcia prowadzone przez zawodowego trenera oraz nauczyciela wychowania fizycznego PSP nr 1.
 • Lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, w tym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, organizowane na potrzeby klasy.
 • Warsztaty rozwijające twórcze myślenie i umiejętności skutecznego uczenia się.
 • Projekty i przedsięwzięcia o charakterze czytelniczym, aktorskim, teatralnym.

Klasy IV- VIII

 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i niemieckiego, będące rozszerzeniami podstawy programowej. Uczniowie uzdolnieni językowo rozwijają swoje talenty w ramach innowacji pedagogicznej ,,Władcy języków”. Biorą udział w projektach międzynarodowych, gdzie nawiązują przyjaźnie i w praktyce komunikują się ze swoimi rówieśnikami niemal z całego świata. Zajęcia odbywają się w multimedialnej pracowni językowej.
 • Zajęcia kreatywne: eksperymenty przyrodnicze z wykorzystaniem metody mikroskopowej, narzędzi multimedialnych i kamer 3d.
 • Zajęcia kreatywne: polonistyczno-medialne w ramach innowacji pedagogicznej; budowanie redakcji szkolnej gazetki i publikowanie czasopisma na platformie ogólnopolskiej Juniormedia.pl
 • Zajęcia kreatywne: literacko –czytelnicze, realizacja projektów e-Twinning we współpracy ze szkołami partnerskimi; projekty ogólnopolskie i międzynarodowe.
 • Klub Recenzenta – pełne przygód i nieoczekiwanych zdarzeń spotkania z ulubionymi bohaterami książek w Szkolnej Bibliotece.
 • Warsztaty pisarskie i teatralne.
 • Zajęcia rozwijające talenty matematyczne: Matematyka na 6; Kangur Matematyczny; GeoGebra.
 • Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra – dodatkowe zajęcia muzyczno-instrumentalne, organizowane w ramach współpracy z MDK w Stalowej Woli
 • Młody Twórca– zajęcia warsztatowe, rozwijające zdolności plastyczne i rozszerzające wiedzę uczniów w zakresie historii sztuki. Innowacja pedagogiczna, gdzie część zajęć odbywa się w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
 • Młody Ratownik – projekt wspierany przez WOŚP, przygotowujący uczniów do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Wolontariat
 • Samorząd szkolny
 • Szkolny Klub Górski ,,Jedyneczka’’

Nowoczesne standardy pomocy pedagogiczno-psychologicznej

 • Profesjonalna pomoc pedagoga szkolnego
 • Realizacja programów profilaktycznych, m.in. ,,Archipelag Skarbów’’; przeciwdziałających agresji, cyberprzemocy, uzależnieniom.
 • Gabinet Psychologiczny
 • Logopeda
 • Salka Integracji Sensorycznej
 • Rewalidacja
 • Pomoc Nauczycieli Współorganizujących proces edukacyjny, zgodnie z potrzebami dziecka
 • Animatorzy Nowych Standardów Pomocy Pedagogicznej – Metoda Ortograffiti, profesjonalna i skuteczna forma pracy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Zastosowanie elementów neuroedukacji w rozwijaniu kompetencji kluczowych
 • Wyzyskanie metod Coachingu w edukacji
 • Ocenianie kształtujące

Uczymy kompetencji przyszłości

 • Cyfrowa szkoła. Organizowanie nauki zdalnej na Platformach edukacyjnych i w aplikacjach
 • TIK –prezentacje w chmurze ; tworzenie i wykorzystywanie materiałów interaktywnych
 • Stosowanie narzędzi TIK w rozwijaniu myślenia – kompetencji nr 1- XXI wieku
 • Design Thinking –myślenie projektowe

Opieka i zajęcia kreatywne w szkolnej świetlicy z wydzielonymi strefami :

 • Relaksu i wypoczynku
 • Działań Twórczych oraz Zabawy
 • Małe kino
 • Strefa cichej nauki i pomoc w odrabianiu lekcji
 • W ciepłe dni zabawy na szkolnym placu zabaw, placu apelowym i boisku wielofunkcyjnym
 • Wycieczki

Uwzględniamy potrzeby Rodziców pracujących i wspieramy ich w opiece nad dziećmi

Czas pracy szkolnej świetlicy: od 6.30 -16.00

Opieka medyczna

 • Gabinet higienistki
 • Opieka medyczna
 • Realizacja projektów profilaktycznych
 • Lekcje dbania o higienę i zdrowie
 • Współpraca z gabinetem stomatologicznym w ramach NFZ
 • Fluorkowanie i nauka szczotkowania zębów.

Wysoka jakość kształcenia; bogata oferta zajęć rozwijających talenty; uczenie kompetencji przyszłości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Rodziców

Zapraszamy

Nasza szkoła