Pedagog specjalny

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

mgr Marta Surma

 • Poniedziałek: 7.30 – 8.50, 12.40 – 15.00
 • Wtorek: 7.30 – 9.40
 • Środa: 13.40 – 15.00
 • Czwartek: 13.40 – 15.00
 • Piątek: 11.30 – 14.00

Pedagog specjalny realizuje przede wszystkim zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej – dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom, w tym:

 1. współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z współpracuje z zespołem nauczycieli i specjalistów, pracujących z uczniami objętymi kształceniem specjalnym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki
 • udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów
 1. udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom
 2. współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Dla ucznia/rodzica