Świetlica

Cele i zadania świetlicy szkolnej

 1. Zapewnienie wychowankom  zorganizowanej opieki  przed    zajęciami lekcyjnymi i po nich.
 2. Ujawnianie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć w tym zakresie.
 3. Organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 4. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji  z  rówieśnikami oraz pracownikami szkoły.
 5. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad  kultury zdrowotnej.

Zadania i cele świetlicy realizowane są poprzez następujące rodzaje zajęć:

 • zabawy i gry świetlicowe
 • zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, małe formy teatralne
 • zajęcia rozwijające intelekt: czytelnictwo, opowiadanie baśni i legend, oglądanie programów telewizyjnych, filmów, rozrywki umysłowe
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne: gry i zabawy ruchowe, wycieczki
 • zajęcia wspomagające  proces nauczania-  pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej.

następujące zasady:

 • dostosowanie zajęć do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych
 • dobrowolności uczestnictwa w zajęciach
 • atrakcyjności zajęć
 • wszechstronnej aktywizacji uczniów
 • ukierunkowywania aktywności dzieci

następujące metody:

 • aktywizujące („burza mózgów”, gry i zabawy dydaktyczne, improwizacje)
 • słowne (pogadanki, rozmowy, opowiadanie bajek, baśni, przygód, historyjek, praca z książką i czasopismem)
 • oglądowe (oglądanie filmów, bajek, programów telewizyjnych dla dzieci),
 • zajęć praktycznych (prace plastyczne i techniczne z zastosowaniem rożnych technik, zabawy konstrukcyjne)
 • zajęć ruchowych (gry i zabawy r ruchowe, zajęcia rytmiczne).

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

Wychowanek ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki, zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć.
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

Wychowanek jest zobowiązany do:

 • współpracy w zakresie wychowania,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia,
 • pomagania słabszym,
 • dbałości o ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,
 • poszanowania sprzętu znajdującego się w świetlicy,   
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

Nagrody wobec wychowanków

 • Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy.
 • Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane oceną wzorową z zachowania oraz drobnym upominkiem.

Konsekwencje  wobec wychowanków

 • Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

Reguły zachowania w świetlicy szkolnej

  1. Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
  2. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
  3. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy.
  4. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
  5. Wypowiedzi innych osób nie oceniamy i nie krytykujemy.
  6. Pomagamy sobie wzajemnie.
  7. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania prac domowych.
  8. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
  9. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
  10. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
  11. Przed posiłkiem myjemy ręce.
  12. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

Dla ucznia/rodzica