Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://nowa.psp1stw.szkola.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013r.

Data ostatniej aktualizacji: 11.01.2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
  • dokumenty w formacie pdf nie są plikami edytowalnymi
  • brak dostosowań do osób z niedosłuchem.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego sporządzono : 18.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Kalinka, e-mail: psp1stw@wp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 11 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje dotyczące procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI-21.09.2020r.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego pobierz

x (x)
 
x (x)
 

Nasza szkoła