Ważny komunikat dla kandydatów do udziału w projekcie ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej’’

Zasady  dokumentowania mniejszych szans – wytyczne FERS z 19 stycznia 2024 r.

Szanowni Państwo

Rodzice, których dzieci wzięły udział  w rekrutacji do projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry edukacji szkolnej  ,,Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem”, realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Nauczyciele, którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”(…)

Zawiadamiamy, że Instytucja Pośrednicząca (CPE) w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą projektem Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej- pismo z 19 stycznia 2024 r – nałożyła na prawnych reprezentantów instytucji realizujących projekt  ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna (…) obowiązek zapoznania się z dokumentacją potwierdzającą mniejsze szanse kandydata do projektu po wyborze uczestnika w procesie rekrutacji.  

Zgromadzoną dokumentację do jednej ze wskazanych kategorii nierównych szans w formularzu zgłoszeniowym należy przygotować do okazania Dyrektor PSP nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli. Dyrektor szkoły po weryfikacji dokumentacji poświadczającej mniejszą szansę przygotowuje imienne oświadczenie o potwierdzeniu przynależności kandydata do kategorii osób z określoną mniejszą szansą – dokument jest niezbędny do podpisania z kandydatami- wg listy rankingowej – Umowy pomiędzy Instytucją Wysyłającą a FERS

Zaznaczamy, że okazane dokumenty nie będą kopiowane ani przechowywane

Rodzajem dokumentu poświadczającym wskazaną mniejszą szansę w formularzu zgłoszeniowym do projektu mogą być : m.in. zaświadczenie lekarskie, poświadczające problemy zdrowotne, trwające leczenie; Orzeczenie lub Opinia PPP poświadczająca trudności w nauce ; zaświadczenie o osiąganych dochodach na jednego członka rodziny, dane adresowe kandydata, inne dokumenty wskazujące na mniejszą szansę wg uznania kandydata, ale  poświadczające wskazaną kategorię mniejszej szansy.

W związku z powyższym od 19 stycznia 2024  zmienia się status uczestnika projektu z listy podstawowej i rezerwowej, opublikowanej na stronie szkoły 16 stycznia 2024 na kandydata do udziału w mobilności edukacyjnej

Ze względu na ferie zimowe trwające od 29.01-11.02.2024,

termin okazania dokumentacji do wglądu ustala się na 15 i 16 lutego 2024 w godz. od 16.00-17.00

miejsce : PSP nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli, sala 25

Po przeprowadzeniu procesu weryfikacyjnego na tablicy projektu w szkole oraz w zakładce na stronie szkoły internetowej PSP 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli  Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej opublikowana zostanie lista osób, która pomyślnie przeszła proces weryfikacji w wyżej wspomnianym obszarze i może wziąć udział w zadaniach projektowych, przygotowujących kandydata do udziału w mobilności edukacyjnej  i po niej.

Załącznik 1 Pismo od FERS – Zasady dokumentowania mniejszych szans grupy docelowej

Imię i nazwisko przedstawiciela FERS zostało ukryte ze względu na dane wrażliwe.

 

Aktualności