Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendenta

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli , ul. Romana Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola ogłasza nabór na wolne stanowisko intendenta od dnia 01 września 2022 roku.

 

 1. Wymagania niezbędne
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Wykształcenie średnie (wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia, dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne).
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 5. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Znajomość przepisów HACCP, funkcjonowania stołówek szkolnych i zasad żywienia zbiorowego oraz norm żywieniowych
 9. Bardzo dobra obsługa komputera (Excel, Word).
 10. Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych.
 11. Wymagania dodatkowe
 12. Umiejętność analitycznego myślenia.
 13. Samodzielność, jak i umiejętność pracy w zespole.
 14. Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.
 15. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 16. Odpowiedzialność za realizację zadań.

6..  Umiejętność wykorzystania programów informatycznych, w szczególności wspomagających obsługę magazynową.

 

III . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta

           

 1. Zaopatrywanie kuchni w artykuły żywnościowe, środki czystości oraz sprzęt wyposażenia kuchni.
 2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków.
 3. Sporządzanie jadłospisów.
 4. Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie.
 5. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP.
 7. Nadzór nad odpłatnościami dokonywanymi przez rodziców/opiekunów prawnych.
 8. Rozliczanie stanu magazynu.
 9. Współpraca z Gminnymi Ośrodkami pomocy Społecznej, w tym rozliczanie dożywiania uczniów oraz sporządzanie not obciążeniowych.
 10. Rozliczanie faktur.
 11. Rozliczanie na koniec miesiąca artykułów żywnościowych i uzgadnianie sald z  księgowością.
 12. Utrzymanie czystości na zajmowanym stanowisku, w tym utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych w magazynie żywności.
 13. 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z organizacji pracy w placówce.
 14. Informacja o warunkach zatrudnienia
 15. Miejsce pracy – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli  ul. Romana Dmowskiego 9, 37-50 Stalowa Wola.
 16. Wymiar 1 etat.
 17. Praca przy monitorze ekranowym.

 

 

 1. Wymagane dokumenty
 2. List motywacyjny.
 3. CV.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy, szkolenia.
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Aktualne oświadczenie o niekaralności.
 7. Kopie świadectw pracy.
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko intendenta.

      Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wacława Górskiego, ul. Romana Dmowskiego 9,          37-450 Stalowa Wola.

Termin składania ofert od 11.07.2022 r. do 05.08.2022 r. do godz. 12 00  (decyduje data wpływu dokumentów do PSP Nr 1). Oferty, które wpłyną po terminie, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Oferty powinny być opisane „Nabór na stanowisko intendenta w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli”.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu, nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informacje o ej sprawie. Informacje związane z naborem udzielane będą w godzinach od 8.00 do 12.00 pod numerem 15 842 11 32.

Aktualności