fb

PSP nr 1 w Stalowej Woli

Zapisy dzieci do klasy I i „0”.

zapisy
Informujemy, że w sekretariacie naszej szkoły (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 15.00 odbywają się zapisy dzieci do klasy  I  i  „0”.
                                              
Zapraszamy!

Wyprawka szkolna 2015/2016

wyprawka_szkolna

Informacja w sprawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom
w 2015 r. „Wyprawka szkolna”
(na podstawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r „Wyprawka szkolna”)
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do: wiecej >

ZAPISY DZIECI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ZAPRASZAMY

DO ZAPISÓW DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

1 WRZEŚNIA 2015 ROKU obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone

w 2008 i 2009 roku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Dzieci spoza obwodu szkoły będą przyjmowane po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę posiadania wolnych miejsc, na wniosek rodzica.

wiecej >

Rada rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą.
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
 • Udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły.
 • Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły,
 • Występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły.
 • Wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły.
 • Uchwalenie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian.
 • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisje Rewizyjna Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.
 • Wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.